U bent hier

Algemene ledenvergadering: 23 april 2016

Algemene ledenvergadering: 23 april 2016

Onze leden worden vriendelijk uitge­nodigd tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Voor Sterrenkunde vzw. Deze gaat door op zaterdag 23 april 2016 en start om 14u15.

Plaats

De bijeenkomst gaat door in de Uni­versiteit Gent, Campus De Sterre, Krijgslaan 281, gebouw S9 (audito­rium A2). De hoofdingang van de campus bevindt zich op de hoek met de Galglaan.

Administratief gedeelte

De algemene vergadering vangt aan om 14.15 h met een administratief gedeelte. Daarin komen het activi­teitenverslag en het financieel verslag van het afgelopen jaar aan bod, alsook de geplande activiteiten en de begro­ting voor 2016.

In verband met de verkiezing van enkele leden van het bestuur, vermel­den we dat de mandaten van Ann Dewulf, Thierry Pauwels, Frank Tamsin, Marnik Van Impe en Chris­toffel Waelkens ten einde lopen; be­halve Ann Dewulf stellen allen zich wel herkiesbaar. Daarnaast wenst Thomas Devogelaere zijn mandaat als bestuurder voortijdig ter beschikking te stellen. Het bestuur stelt voor hem te vervangen door Toontje Kunnen.

Ook het mandaat van Bart Vanden­bussche die belast was met het toe­zicht op de rekeningen is ten einde. Overeenkomstig de statuten is hij niet herkiesbaar. Er wordt voorgesteld om Roel Kwanten te benoemen voor het nazicht van de rekeningen. Andere effectieve leden van de vereniging kunnen zich kandidaat stellen voor bovenstaande vacatures, overeenkom­stig de bepalin­gen van de statuten en het huis­houdelijk reglement.

Voor de vlotte gang van zaken zal aan de leden bij het betreden van de vergaderzaal, onmiddellijk een stem­formulier worden overhandigd en later worden opgehaald.

 

Voordracht

Hoofdbrok van de namiddag is de voordracht van dr. Karel Van Aco­leyen met als titel “Einstein at the Movies: honderd jaar algemene rela­tiviteitstheorie”.

Een eeuw geleden voltooide Albert Einstein zijn algemene relativiteits­theorie die onze kijk op ruimte, tijd en alles daarin drastisch heeft veran­derd. Deze theorie is cruciaal gebleken voor ons begrip van de natuur: zonder relativi­teitstheorie geen kosmologie, geen elementaire deeltjesfysica, maar bij­voorbeeld ook geen gps-techno­logie. De relativiteitstheorie speelt ook een prominente rol in tal van science­fictionfilms, zoals recent nog in de kaskraker Interstellar. In deze lezing legt theoretisch fysicus Karel Van Acoleyen de essentie uit van deze wondermooie theorie – en dit aan de hand van talrijke filmfragmenten. Verwacht dus een trip langs zowel de science als de fiction van gewicht­loosheid, tijdreizen, zwarte gaten, wormgaten en nog veel meer.

Gastspreker Karel Van Acoleyen (°1977) is theoretisch fysicus. Hij doet onderzoek op verschillende gebieden: kwantumveeldeeltjesfysica, hoge ener­gie fysica, zwaartekracht en kosmo­logie. Hij werkte als postdoctoraal onderzoeker aan Durham University (UK) en aan Cambridge University (UK). Tegenwoordig doet hij onder­zoek aan de Universiteit Gent, alwaar hij ook doceert.

 

Galileiprijzen en receptie

Zoals elk jaar worden op de algemene vergadering ook de Galileiprijzen uit­gereikt.

Na afloop van het officiële gedeelte van de algemene vergadering wordt een receptie aangeboden.

Deel deze pagina

Reageer