U bent hier

Projectsteun

 

Wat is de bedoeling?

Originele, interessante en lovenswaardige initiatieven op het vlak van sterrenkunde, ruimtevaart of aanverwante wetenschappen, wil de Vereniging voor Sterrenkunde zoveel mogelijk aanmoedigen en de realisatie helpen verwezenlijken door gedeeltelijke financiële steun. Door dergelijke projecten te promoten, poogt de Vereniging voor Sterrenkunde een extra stimulans te geven aan de beoefening van de amateur-astronomie in Vlaanderen.

Wie kan deelnemen?

Volgende personen/groepen kunnen een project indienen:

 • individuele leden van de Vereniging voor Sterrenkunde
 • JVS-kernen of VVS-afdelingen
 • verzameling van leden van de Vereniging voor Sterrenkunde
 • de werkgroepen

Formele richtlijnen voor indienen project

Om in aanmerking te komen, moet elk projectvoorstel aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Een projectvoorstel wordt ingediend in de gevraagde vorm, door middel van het geijkte formulier dat vrij te bekomen is op het secretariaat van de VVS.
 • Het wordt ingediend op het secretariaat van de vereniging: Zeeweg 96, 8200 Brugge.
 • Ieder projectvoorstel moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de raad van bestuur van de VVS.
 • De indiening van het projectvoorstel moet voor de realisatie ervan gebeuren en dit op een redelijke termijn.
 • De beraadslaging over het ingediende projectvoorstel gebeurt op de eerst volgende zitting van raad van bestuur van de VVS na ontvangst.
 • De raad van bestuur van de VVS kan steeds aan de initiatiefnemers bijkomende informatie vragen vooraleer een definitieve beslissing te nemen.
 • De beraadslaging van ieder projectvoorstel zal door stemming in de raad van bestuur gebeuren. Een normale meerderheid van stemmen keurt het project goed.
 • De indiener(s) van het projectvoorstel ontvangen steeds een gefundeerd bericht van de voorzitter over de beraadslaging van de raad van bestuur.

Inhoudelijke richtlijnen

Hierna volgen een aantal richtlijnen waaraan projectvoorstellen inhoudelijk moeten voldoen:

 • Alle initiatieven in verband met sterrenkunde, ruimtevaart of aanverwante wetenschappen kunnen in aanmerking komen.
 • Het projectvoorstel mag geen commerciële bedoelingen hebben en ook geen publiciteitscampagne zijn.
 • De indieners mogen met hun projectvoorstel geen winstgevend doel nastreven
 • Het louter aankopen van een waarnemingsinstrument of onderdeel sluit een goedkeuring uit.

Budgettaire richtlijnen:

 • De projectindiener(s) moeten een realistische raming maken van de totale begroting van hun project.
 • Een onderscheid wordt gemaakt tussen grote en kleine projecten.
 • Binnen de totale begroting moet aangegeven worden welke de bijdrage is die van de Vereniging voor Sterrenkunde wordt verwacht en wat (eventueel) bij andere sponsors wordt gezocht of wat zelf wordt bijgedragen.
 • Voor de gevraagde bijdrage aan de Vereniging voor Sterrenkunde gelden volgende richtlijnen:
  • Voor een klein project: maximaal 500 EUR
  • Voor een groot project: maximaal 1000 EUR
 • Jaarlijks wordt een maximum bedrag voor zowel kleine als grote projecten ingeschreven in de begroting van de Vereniging voor Sterrenkunde en meegedeeld op de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging.
 • Indien deze bedragen in de loop van het jaar overschreden worden, kan de raad van bestuur van de VVS alle goedkeuringen van nieuwe aanvragen doorschuiven naar een volgend jaar.

Opvolging na honorering

Van zodra een project wordt gehonoreerd, wordt in samenspraak met de indiener(s) een manier afgesproken waarop de raad van bestuur het verloop van het project kan volgen.

Dit kan door een schriftelijke briefing of een persoonlijk contact met een verantwoordelijke binnen de raad van bestuur gebeuren. De VVS kan in samenspraak met de indieners lichte wijzigingen aan het project uitvoeren of een betere datum suggereren zodoende de draagkracht van het project te verhogen. Wanneer het project door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan, wordt een integrale terugstorting van het bedrag op de rekening van de VVS verwacht.

Een bijdrage, in de vorm van een artikel, voor het tijdschrift Heelal, wordt steeds gevraagd aan de indiener(s) van elk project.

 

Deel deze pagina