Normen

Normen 

Heel wat normen zijn van kracht inzake verlichting. Deze bepalen bijvoorbeeld luminanties, verlichtingssterktes, ... .

Er zijn normen specifiek voor België (NBN), maar ook Europese richtlijnen omgezet naar Belgische normen (NBN EN).

Belangrijk is te vermelden dat deze normen veelal minimumwaarden vastleggen. Maximale waarden worden meestal niet opgelegd. Er moet echter over gewaakt worden dat de in de normen vastgelegde minimumwaarden zo nauw mogelijk opgevolgd worden. De minimumwaarden worden immers als ruim voldoende beschouwd, te veel afwijken van deze minimumwaarden leidt tot onnodig lichtverbruik en energieverspilling.

Hieronder worden enkele normen opgelijst. Een volledige lijst van normen met betrekking tot verlichting is te vinden op de website van het WTCB [Normen / Verlichting / NBN Normen].

De eigenlijke normteksten zijn tegen vergoeding te verkrijgen bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie.
 
NBN L 01-001 : Fotometrische woordenlijst - Begrippen - Grootheden - Eenheden 
Bepaalt een aantal begrippen, grootheden en eenheden ivm verlichtingskunde.
 
NBN EN 12193 : Licht en verlichting - Sportverlichting 
Bepaalt minimale verlichtingssterkten van sportterreinen.
 
NBN L 18-001 
Leidraad voor verlichting van openbare wegen.
 
 NBN L 18-002 
Aanbevelingen voor bijzondere gevallen van openbare verlichting.
 
NBN L 18-003 
Regels van goed vakmanschap voor verlichting van wegtunnels en ondergrondse doorgangen.
 

CIE Standaarden 
De Commission Internationale de l'Eclairage (CIE), internationaal meer bekend als International Commission on Illumination, is de internationale autoriteit op het gebied van licht, lichtbronnen, kleur en kleurruimte.

Het CIE heeft een standaarden uitgewerkt inzake verlichting. Een aantal ervan worden hier opgelijst.

Standaard Inhoud
CIE S 015/E:2005 en
CIE S 016/E:2005 Deze standaard legt vereisten vast voor verlichting van taken in de meeste buitenwerkplaatsen, alsook hun nabije locaties; dit in termen van kwantiteit en kwaliteit van verlichting. Bovendien worden aanbevelingen gedaan inzake "goed vakmanschap". Alle visuele taken worden behandeld.