Wetgeving

Wetgeving 
Het aantal regels en wetten omtrent lichthinder is vooralsnog zeer beperkt. De voornaamste staan in Vlarem-II, deze zijn specifiek gericht op het voorkomen van lichthinder. Indirect zijn er ook een aantal andere regels die gevolgen hebben voor verlichting. Deze wetten worden hier opgesomd.
 
 
Vlarem - II 
Onderstaande regels zijn extracten uit Vlarem-II. De inhoud van beide hoofdstukken is dezelfde, maar de toepassing ervan verschilt naargelang het om een ingedeelde of niet-ingedeelde inrichting gaat.

Deel 4. Algemene Milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen

Hoofdstuk 4.6: Beheersing van hinder door licht
Art. 4.6.0.1

Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.
Art. 4.6.0.2
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.
Art. 4.6.0.3
Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.
Art. 4.6.0.4
Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

Deel 6. Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen

Hoofdstuk 6.3: Beheersing van hinder door licht

Art. 6.3.0.1
Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.
Art. 6.3.0.2
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.
Art. 6.3.0.3
Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.
Art. 6.3.0.4
Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

Vooral artikels 4.6.0.2/6.3.0.2 en 4.6.0.3/6.3.0.3 zijn bruikbaar: ze bepalen bijvoorbeeld dat toestellen zoals skytracers (felle lichtbundels die omhoog schijnen, veelal om de aandacht te trekken) verboden zijn. Spijtig genoeg zijn deze regels niet algemeen bekend, en worden deze toestellen nog vaak gebruikt. Indien u er een opmerkt in Vlaanderen kan u steeds klacht indienen, of de Werkgroep Lichthinder hiervan op de hoogte brengen. Ook verkeerd opgestelde verlichting van gebouwen kan hieronder vallen.
Let wel dat deze regels enkel in Vlaanderen van toepassing zijn.

Deze regels maken dus deel uit van de Vlaamse milieuwetgeving. Hierop zijn slechts uitzonderingen te verkrijgen via Ministerieel besluit (publicatie in het Staatsblad) - en is zeer moeilijk te verkrijgen. Een toestemming van de lokale overheden (burgemeester, luchtwezen, ...) is dus NIET voldoende, ook al beweren lichtinstallatie-verhuurders vaak het tegengestelde! Zij zijn hiervan nochtans op de hoogte, maar omdat de juiste toelating slechts in zeldzame gevallen toegewezen wordt liegen zij hun klanten voor. Deze zitten dan natuurlijk met de problemen van eventuele klachten.
 
 
Art. 80.2 van de wegcode, KB van 1 december 1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer 
Het is verboden op de openbare weg reclameborden, uithangborden of andere inrichtingen aan te brengen die de bestuurders verblinden, die hen in dwaling brengen, die, zij het ook maar gedeeltelijk, verkeersborden voorstellen of nabootsen, die van ver met deze verkeersborden worden verward, of die op enige andere wijze de doelmatigheid van de reglementaire verkeersborden verminderen.
Het is verboden een luminositeit met een rode of een groene tint te geven aan alle reclameborden, uithangborden of inrichtingen die zich binnen een afstand van 75 meter van een verkeerslicht, op minder dan 7 meter boven de grond bevinden.
 
 
Ministeriële omzendbrief van 10.03.1967 aan de schepencollege's, "betreffende de oprichting van benzineverkooppunten langsheen rijkswegen" (B.S. van 08.04.1967) 
Deze werd intussen herzien, en bepaalt de toegelaten luminantie van verlichtingsinrichtingen van benzinestations.