Platform Lichthinder

Platform Lichthinder 

Samen met de Bond Beter Leefmilieu (BBL) streeft de Werkgroep Lichthinder al enkele jaren voor een doelmatige aanpak van lichtvervuiling en lichthinder. Dit gebeurt voornamelijk door sensibilisatie, maar ook door het formuleren van oplossingen voor bestaande problemen en dit onder de vorm van bijvoorbeeld nieuwe armaturen, betere plaatsing, ... .

Deze samenwerking tussen de Werkgroep Lichthinder en de BBL werd geformaliseerd door oprichting van het "Platform Lichthinder". Hierdoor kunnen deze partijen met één stem naar de buitenwereld toe handelen. Ter ondersteuning van de werking van de Werkgroep Lichthinder werd ook een afzonderlijke vzw opgericht, namelijk "Preventie Lichthinder vzw". Een overzicht van de verschillende spelers wordt hieronder weergegeven.
 
Werkgroep Lichthinder van de VVS vzw  Logo van de VVS
De Vereniging voor Sterrenkunde vzw (VVS) werd opgericht in 1944 ten behoeve van de sterrenkundige amateur- en beroepswereld in Vlaanderen. De vereniging heeft tot doel "de bestudering, aanmoediging en verspreiding van de sterrenkunde alsmede daaraan verwante wetenschappen".

De Werkgroep Lichthinder is één van de werkgroepen van de VVS, elk toegespitst op een specifiek aspect van sterrenkunde. De Werkgroep Lichthinder startte in 1993 en is nu een "affiliated association" van de International Darksky Association Europe.

De Werkgroep Lichthinder tracht de toename van lichthinder en lichtvervuiling in Vlaanderen (maar ook daarbuiten) te stoppen en terug te dringen. Dit doen we door sensibilisatie van bevolking, bedrijven en overheden. De belangrijkste actie hiertoe is de jaarlijkse "Nacht van de Duisternis". Tijdens de laatste edities namen meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten deel door een deel van hun openbare verlichting uit te schakelen, en meer dan 120 lokale acties verwelkomden meer dan 20 000 bezoekers.

De Werkgroep Lichthinder erkent dat verlichting nodig is, maar is ervan overtuigd dat lichthinder kan vermeden worden door gebruik van kwaliteitsvolle en goed gebruikte verlichting, dit wil zeggen verlichten waar, wanneer, en zoveel als nodig.

 

Bond Beter Leefmilieu vzw  

 Bond Beter Leefmilieu (BBL) is de federatie van 150 natuurverenigingen en milieuorganisaties in Vlaanderen. BBL overkoepelt grote nationale verenigingen (o.a. Greenpeace, WWF Vlaanderen, Natuurpunt Vlaanderen vzw), regionale organisaties en tientallen lokale natuur- en milieuverenigingen. Bond Beter Leefmilieu is reeds 35 jaar actief rond de bescherming van natuur en landschap, streeft naar een duurzame ontwikkeling van onze woonkernen, komt op voor het behoud van ons stedenschoon en verzet zich tegen de aantasting van het leefmilieu. BBL ondersteunt de milieubeweging en bewonersgroepen met raad en daad, voert projecten en publieksgerichte campagnes uit en zet juridische- en persacties op. Via zijn beleidswerking adviseert BBL het beleid van de Vlaamse, federale en Europese overheden.

Sinds 1995 organiseert BBL samen met de Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS) de jaarlijkse sensibilisatieactie ‘Nacht van de Duisternis’. Om lichthinder meer structureel aan te pakken organiseren BBL en VVS vanaf dit jaar de campagne ‘Lokale besturen verlichten zonder hinder’, een project met steun van de Vlaamse Overheid. Lokale besturen worden aangespoord om de doelstellingen van het ‘Charter Lichthinder’ te ondertekenen. Op deze manier engageren zij zich om stappen te zetten tegen lichthinder. In ruil voor het engagement van de stad of gemeente bieden BBL en VVS informatie en begeleiding aan. De mate waarin hangt af van het ambitieniveau van de lokale overheid binnen de campagne.
 
Preventie Lichthinder vzw 

Een vereniging ter bestrijding en voorkoming van lichthinder en lichtvervuiling! Preventie Lichthinder vzw staat gemeenten, bedrijven, ... bij, bij het oplossen van verlichtingsproblemen. Zowel daar waar nieuwe verlichting geplaatst moet worden, of waar een oude installatie hinder veroorzaakt, kan Preventie Lichthinder u van dienst zijn.

Ook biedt de vereniging haar ervaring en kennis aan om verlichtingsprojecten te evalueren, of oplossingen te formuleren voor bestaande problemen. Vanuit de Werkgroep Lichthinder hebben de leden van Preventie Lichthinder vzw al heel wat ervaring opgedaan, en een stevige reputatie opgebouwd. De goede samenwerking met belangrijke verlichtingsproducenten kan hier alleen maar een bewijs van zijn.

Als adviserende partij kan Preventie Lichthinder vzw ook verlichtingsprojecten evalueren.